Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
UVP TECHNICOM TUKE

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód ITMS: 26220220182
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Výzva OPVaV-2012/2.2/08-RO
Celkové výdavky:  41 984 703,52 EUR
Trvanie projektu: 06/2013-12/2015
Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM bude plniť nasledovné funkcie:

  • zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-up,  resp.  „Spin-off“  firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV,
  • podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe,
  • vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni,
  • v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany duševného  vlastníctva  –  UCITT  na  TUKE  stať  sa  miestom  prvého  kontaktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk univerzít,
  • poskytovať poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonávať expertíznu činnosť.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ