Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Aktivita 3.1

Číslo a názov aktivity

Aktivita 3.1: Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné technológie

 

Názov špecifického cieľa

Špecifický cieľ 3: Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie

 

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť potenciál Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy TUKE (CE-IKT-TUKE), Centra excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky TUKE (CE-AE-TUKE) a Kompetenčného centra TUKE (KC ZATIPS) na rozvoj a udržateľnosť štandardnej činnosti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP TECHNICOM).

 

Termín realizácie aktivity

06/2013 - 06/2015

 

Výstupy aktivity

Hlavné výstupy aktivity sú:

 

 1. Rozvoj a dobudovanie infraštruktúry VC vo vybraných oblastiach informačných, komunikačných a znalostných technológií a vo vybraných oblastiach elektroniky.
 2. Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter:
 • Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off podnikateľských subjektov.
 • Funkčných vzorov hardvérových a softvérových produktov a pilotnej realizácia nových služieb. Tieto výstupy sú charakterizovateľné vysokým stupňom inovácie a pridanej hodnoty a vysokým potenciálom aplikácie v priemyselnej praxi.
 • Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi.

 

Jednotlivé PP budú mať tieto konkrétne výstupy:

 

 1. Výstupy PP 1:
  1. Spoločné pracovisko TUKE a ILMSENS s názvom Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových technológií (L-UWB-SENS) / Laboratory of UWB sensor systems and UWB sensor technologies.
  2. Produktové výstupy:
   1. Zobrazovacia jednotka UWB radarového systému pre lokalizáciu pohybujúcich sa osôb.
   2. UWB senzorová sieť pre lokalizáciu pohybujúcich sa osôb.
   3. I-Q kit UWB senzorového systému.
   4. Súbor filtrov typu dolný priepust a pásmový priepust pracujúcich vo frekvenčnom pásme 6GHz-8,5 GHz technológiou LTCC.
   5. UWB FMCW radarový systém na báze platformy PXIe a prostredia LabVIEW.
 1. Výstupy PP 2:
  1. Produktový výstup: Softvérový produkt (funkčný vzor) "Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových audiozáznamov".
  2. Vytvorenie podmienok na vytvorenie "spin-off" podnikateľského subjektu na budúcu komercionalizáciu výstupu.
 2. Výstup PP 3:
  1. Produktový výstup: Funkčný prototyp virtuálnej jaskyne.
 3. Výstupy PP 4:
  1. Produktový výstup: Unikátny softvérový produkt pre analýzu dát a optimalizáciu procesov dodávaný v cloudovom prostredí.
  2. Podmienky pre vznik high-tech podnikateľského subjektu poskytujúci licencie softvéru, on-line SaaS služby, školenia, poradenstvo a zabezpečujúci ďalší vývoj softvérového riešenia.
 4. Výstupy PP 5:
  1. Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného výskumu (IILC) ako spoločné pracovisko TUKE, T-Systems a Antik Telecom.
  2. Vytvorenie podmienok vznik spin-off projektu orientovaného na cloudové a dynamické služby pre distribuované, inteligentné a mobilné datové siete, interaktivne doručovanie multimediálného obsahu, IPVT a konverziu dramatizovaného textu do hovorenej podoby.
 1. Výstupy PP 6:
  1. Produktové výstupy: Funkčné vzory softvérových systémov pre inteligentné učiace sa systémy určené pre vývojovú etapu inovačného cyklu. Medzi tieto softvérové systémy patria:
   1. Tele-diagniostika (Vzdialená monitorovanie, diaľková diagnostika resp. správa robotických systémov cez Webovské rozhranie v reálnom čase s využitím klaudových technológii).
   2. WILKI (Distribuovaná umelá inteligencia pre potreby budovania infraštruktúry pre skupiny robotov rôznych typov).
   3. Middleware (Systémy ROS, RTmiddleware, OPC, atď.).
   4. Emotion (implementácia modelu adaptívnych reakcii počítača na správanie sa človeka s cieľom získavania skúseností od človeka a tým personalizácie samotnej interakcie človek-robot.).
  2. Podmienky na realizáciu spinoff projektus názvom CognitiveGlobe s.r.o. v spolupráci s firmou Neuology a.s.
 2. Výstup PP 7:
  1. Založenie Centra pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov, ktoré bude disponovať so špeciálnym technickými a softvérovými prostriedkami pre nedeštruktívnu diagnostiku, čim budú vytvorené podmienky na realizáciu spin-off projektu.

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:

 • Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 14
 • Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 8
 • Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1
 • Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 15
 • Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 10
 • Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti: 2
 • Počet zavedených elektronických služieb: 1

 

Zodpovedná osoba

doc. Ing. František Jakab, CSc.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ