Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Aktivita 2.1

Číslo a názov aktivity

Aktivita 2.1: Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE

 

Názov špecifického cieľa

Špecifický cieľ 2: Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry parku ako sofistikovaného výskumného a technologického celku

 

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vybudovanie hlavnej časti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM  na TUKE, ako priestoru na realizáciu aplikovaného výskumu, kde budú koncentrované okrem vedecko-výskumných aktivít aj aktivity pre riadenie univerzitného parku.

 

Termín realizácie aktivity

06/2013 - 06/2015

 

Výstupy aktivity

Hlavným výstupom aktivity bude moderné  a funkčné novostavby slúžiace na realizáciu výskumných aktivít, ktorá prispeje k zabezpečeniu špičkovému aplikovanému výskumu a vývoju v danej oblasti vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie. Ďalej je to sfunkčnenie priestorov objektov s nízkou energetickou efektivitou, vnútornou pohodou, primeraným priestorovým prerozdelením pre potreby výskumu, laboratórií. V neposlednom rade je to bezproblémová prevádzka hlavne v oblasti sieti a kapacít elektrifikácie v areáli TUKE.

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania partnera v oblasti priestorového vybavenia určeného pre výskum a súvisiace aktivity voči ostatným krajinám EÚ, zlepší predpoklady pre získavanie medzinárodných grantov a medzinárodnú spoluprácu.

Dosiahnutie cieľa aktivity zlepší:

 • prepojenie vedecko-výskumných pracovníkov partnera s ďalšími partnermi v projekte,
 • výmenu informácií na výskumných projektoch,
 • využitie výskumného potenciálu vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov,
 • možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku prax,
 • zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných projektov s hospodárskou praxou ako aj medzinárodnej spolupráce,
 • priestorové možnosti pre realizáciu výskumných úloh,
 • priestorové, konferenčné a prezentačné možnosti pre prezentácie výsledkov výskumu pracovníkov, doktorandov fakúlt a partnerov,
 • energetické možnosti,
 • možnosti pre zvýšenie mobility výskumných pracovníkov.

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:

 • Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 4
 • Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4
 • Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 4
 • Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4
 • Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT: 300 000,00 EUR

 

Zodpovedná osoba

Ing. Marcel Behún, PhD.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ