Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Aktivita 1.1

Číslo a názov aktivity

Aktivita 1.1: Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu

 

Názov špecifického cieľa

Špecifický cieľ 1: Organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze  kvalitného vedeckého manažmentu

 

Cieľ aktivity

Poslanie aktivity je zamerané na spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho rámcového  Štatútu univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Štatutárne schválenie rámcového štatútu vytvorí formálne a právne prostredie pre vlastné etablovanie UVP TECHNICOM

Globálny cieľ aktivity je zameraný na spracovanie a zavedenie rámcového štatútu s väzbou na kľúčové metodické materiály jeho formovania:

 • Relevantný Biznis model podporujúci trvalú udržateľnosť UVP TECHNICOM
 • Metodické zabezpečenie účinnej adaptácie a implementácie vedeckého manažmentu v ekonomickom a právnom prostredí pôsobnosti UVP TECHNICOM.
 • Spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho rámcového  Štatútu UVP TECHNICOM. Štatutárne schválenie rámcového Štatútu, ktoré vytvorí formálne a právne prostredie pre vlastné etablovanie UVP TECHNICOM
 • Spracovanie odpovedajúcej koncepcie informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)

 

Termín realizácie aktivity

06/2013 – 06/2015

 

Výstupy aktivity

Čiastkový cieľ A1.1.1:

 • Biznis model UVP TECHNICOM – spracovaný expertízou.
 • Adaptovaný  Biznis plán použitý pre zabezpečenie etablovania UVP TECHNICOM.
 • Metodika tvorby biznis modelov a plánov pre inštitúty vedeckých parkov.

 

Čiastkový cieľ A1.1.2:

 • Portfólio kompetencií vedeckého manažmentu v prostredí UVP TECHNICOM.
 • Porovnávajúca štúdia (benchmarking) vybranej skupiny vedeckých parkov univerzitného charakteru –výstup s expertízy.
 • Metodický materiál podporujúci formovanie a zavedenie  poslania, kompetencií a služieb útvarov riadenia prevádzky a strategického riadenia v podmienkach UVP .
 • Metodické zabezpečenie sledovanie a hodnotenie národných a medzinárodných trendov v oblasti rozvoja  aplikovaného VaV.
 • Aktívne (riadne) členstvo vo vybraných medzinárodných asociáciách a združeniach.
 • Metodika, kompetencie  a zvedenie služieb Útvarov UVP TECHNICOM :
  • riadenia prevádzky,
  • strategického riadenia.

 

Čiastkový cieľ A1.1.3:

 • Spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho rámca Štatútu UVP TECHNICOM.
 • Schválený rámcový Štatút UVP TECHNICOM doplnený potrebnými prílohami a doplnkami.

 

Čiastkový cieľ A1.1.4:

 • Koncepcia IKP UVP TECHNICOM.
 • Projekt koncepčného návrhu IKP UVP.

 

Čiastkový cieľ A1.1.5:

 • Harmonogram  a organizačné zabezpečenie workschopov
 • Zborníky prednášok, prezentácii a pracovných materiálov z workschopov v elektronickej forme.

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:

 • Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 2
 • Počet zriadených vedecko-technologických parkov orientovaných na určité hospodárske odvetvie: 1
 • Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier: 2

 

Zodpovedná osoba

prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ